1. Dokonanie zakupu biletu oznacza zawarcie umowy na przewóz oraz akceptacje warunków regulaminu firmy Cargo JET-BUS
 2. Dokumentem uprawniającym do skorzystania z usługi przewozu jest ważny bilet / pisemne potwierdzenie przyjęcia rezerwacji (sms lub e-mail)
 3. Cena za bilet jest ceną netto za przejazd jednego pasażera w jedną stronę. W przypadku gdy pasażer potrzebuje rachunku za przejazd, należy to zgłosić dokonując rezerwacji lub do biura najpóźniej do godz. 10:00 w dn wyjazdu
 4. Przewoźnik dąży do zrealizowania przewozu pasażera i bagażu na trasie oznaczonej w umowie.
 5. Trasę przejazdu układa przewoźnik.
 6. Pasażer jest zobowiązany stawić się na 15 min wcześniej w ustalonym miejscu.
 7. Przewoźnik w dniu wyjazdu w godzinach 12-14:00 skontaktuje się z pasażerem w celu podania dokładnej godziny odjazdu.
 8. Pasażer po zajęciu miejsca ma obowiązek niezwłocznie zapiąć pasy bezpieczeństwa.
 9. Zabrania się w samochodzie palenie papierosów, spożywania alkoholu lub innych substancji odurzających.
 10. Kierowca ma prawo nie zabrać lub wyprosić pasażera:
  1. który nie przestrzega regulaminu firmy Cargo JET-BUS
  2. jest uciążliwy dla innych podróżnych
  3. nie zabrał dokumentów niezbędnych do odprawy celnej lub dopuścił się
   wykroczeń celno-dewizowych
 11. W przypadku przerwania jazdy na skutek uszkodzenia pojazdu firma
  Cargo JET-BUS zobowiązuje się do podstawienia pojazdu w przeciągu
  24h.
 12. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z opóźnienia mikrobusa.
 13. Za bagaż znajdujący się w pojeździe przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Pasażer może na własną rękę ubezpieczyć sobie bagaż.
 15. Pasażer może zabrać ze sobą dwie torby (walizki) do 30kg i bagażu podręcznego.
 16. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu nadmiernie ciężkiego oraz bagażu o nadmiernych wymiarach.
 17. Przewoźnik ubezpiecza pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas przejazdu lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem.
 18. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z usługą przewozu prosimy kierować niezwłocznie, najpóźniej w przeciągu 14 dni od dnia przewozu w formie pisemnej na adres firmy.
 19. Postanowienia wyżej wymienionego regulaminu stosuje się tylko do pojazdów będących własnością firmy Cargo JET-BUS
 20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby przewoźnika.